Regulamin sklep


§1 Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym gigaKARMA.pl prowadzonym przez Sprzedającego. Właścicielem witryny gigaKARMA.pl i Sprzedającym jest In Libro Agnieszka Gawin z siedzibą w Kościerzynie, przy ul. Klasztornej 9, NIP Nr 591-105-84-61 Regon 192613430.
2. gigaKARMA.pl to sklep internetowy dostępny na witrynie www.gigaKARMA.pl (zwany dalej Sklep Internetowy lub sklep internetowy gigaKARMA.pl) gdzie szybko i bezpiecznie można kupić suplementy diety dla zwierząt, karmy suche i mokre dla psów i kotów, produkty i akcesoria dla zwierząt. gigaKARMA.pl dokłada starań, aby na każdym etapie kupowanie było proste i nie sprawiało żadnych problemów. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek problemów lub pytań prosimy o kontakt.
3. Kontakt:
a. E-mail: info@gigaKARMA.pl
b. Telefon: +48 721 21 31 21
4. Kupującym w sklepie internetowym gigaKARMA.pl może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w jakiejkolwiek formie przewidzianej prawem.
5. Przesyłki są dostarczane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
6. Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptacja jego postanowień przed zawarciem umowy sprzedaży.§2 Wymagania techniczne

1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu użytkownik powinien posiadać: Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2, włączoną obsługę Java Script.
2. Użytkownik może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez użytkownika telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się w
polityce prywatności


§3 Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego regulaminu polegają na umożliwieniu dokonywania zakupów w sklepie internetowym dostępnym pod adresem www.gigaKARMA.pl z wykorzystaniem Konta Klienta.
2. Konto Klienta to narzędzie dostępne w systemie sklepu internetowego po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. śledzenie na stronie Sprzedającego etapów zamówienia, przeglądania historii zamówień, edycji danych Kupującego oraz zmiany hasła, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp.
3. Utworzenie Konta Klienta wymaga zarejestrowania. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Kupującego tworzone jest indywidualne Konto Klienta. Kupujący w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie: aktywnego adresu e-mail, hasła (widocznego tylko dla Kupującego), imienia (lub nazwy firmy), nazwiska (lub NIP), pełnego adresu zamieszkania oraz numeru telefonu komórkowego. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego na podany adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego kończy proces rejestracji i stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
4. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
a. przystępuję do korzystania z usług dobrowolnie,
b. spełniam przewidziane w Regulaminie warunki zostania Użytkownikiem,
c. dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich,
d. wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,
e. wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym dane korespondencyjne informacji systemowych, wiadomości od Operatora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Sklepu.
5. Kupujący może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. Właściciel gigaKARMA.pl może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z 7 dniowym terminem wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Kupującemu dostępu do Konta Klienta oraz jego usunięciem.
6. Właściciel gigaKARMA.pl może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z 7 dniowym terminem wypowiedzenia, jeśli:
a. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania sklepu,
b. działalność Kupującego jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
c. otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,
d. uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Klienta o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Klienta,
e. Klient dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
f. Klient w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,
g. podane przez Klienta dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.
7. Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 6 pkt g. należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych).
8. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane poprzez witrynę gigaKARMA.pl zostanie przesłane na podany w Koncie Klienta adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Klienta. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Klienta może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu lub poprzez usunięcie Konta Klienta. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.
9. Usługą świadczoną drogą elektroniczną jest także bezpłatny „Newsletter”. Aby otrzymywać „Newsletter” Klient powinien podać swój adres e-mail oraz imię. Rezygnacja z subskrypcji polega na kliknięciu w link podany w stopce każdego „Newsletter-a” i wykonaniu instrukcji.


§4 Przedmiot transakcji

1. Przedmiotem transakcji są towary wymienione i opisane na stronie internetowej sklepu gigaKARMA.pl, opisane na stronie w chwili składania zamówienia, jako "DOSTĘPNY NATYCHMIAST". In Libro dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była zawsze aktualna. Gdyby jednak zdarzyła się sytuacja, że niektóre z oferowanych towarów są w danej chwili niedostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.
2. Właściciel serwisu gigaKARMA.pl ma prawo odstąpienia od realizacji zamówienia z powodu braku dostępności towaru. W takiej sytuacji obsługa serwisu gigaKARMA.pl niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym Kupującego. W przypadku dokonania przedpłaty przez Kupującego zobowiązuje się do zwrotu zapłaconej kwoty.


§5 Cena

1. Ceny produktów podawane są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT właściwy dla danego produktu).


§6 Zamówienia

1. Kupujący może składać zamówienia 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu za pośrednictwem witryny internetowej www.gigaKARMA.pl
2. Na wszystkie zamówione towary Sprzedający wystawia dowód zakupu (paragon lub faktura).
3. Kupujący upoważnia firmę In Libro do wystawienia faktury bez podpisu Kupującego.
4. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie w zamówieniu adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktura z załącznikami, faktura korygujący z załącznikami i formularze. Niniejsza zgoda uprawnia In Libro również do wystawiania i przesyłania rachunków w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
5. Kupujący zobowiązany jest do podania swoich danych zgodnych ze stanem faktycznym.
6. Dane osobowe Klienta mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu w szczególności przedsiębiorcom pośredniczącym w zamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki. Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, żądania ich poprawiania lub usunięcia.
7. Warunkiem realizacji zamówienia złożonego na stronie WWW jest prawidłowe wypełnienie formularza w serwisie internetowym, podanie numeru telefonu i adresu e-mail.
8. Po złożeniu zamówienia na stronie WWW Sprzedający generuje e-mail (wysłany na podany w zamówieniu adres), w którym znajdować się będzie potwierdzenie zamówienia oraz dalsze instrukcje:
a. w przypadku płatności za pobraniem – informacje o wysłaniu towaru,
b. w przypadku płatności przelewem – numer konta,
c. w przypadku płatności kartą – link do transakcji bezpośrednio na stronie www.payu.pl
9. Dla zamówień złożonych na stronie WWW do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie statusu zamówienia na „WYSŁANE”
10. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z winy Kupującego (np. błędny numer telefonu lub e-mail) w ciągu 48 godzin, zostanie ono anulowane. Właściciel gigaKARMA.pl będzie także upoważniony do anulowania zamówienia w przypadku wpisania niepełnych lub nieprawdziwych danych, które mogą uniemożliwiać wykonanie umowy sprzedaży.
11. Termin ważności zamówienia przy płatności przelewem wynosi 48 godzin od daty jego złożenia. Jeżeli Kupujący nie uiści należności wynikającej z zamówienia na wskazany numer konta w wyżej wymienionym terminie, zamówienie zostaje anulowane, a Kupujący nie może żądać od In Libro jego realizacji.


§7 Formy płatności

W sklepie gigaKARMA.pl dostępne są wszystkie popularne metody płatności

1. Zapłata przed wysyłką - możliwe jest kilka metod:
a. Wpłata na konto sklepu gigaKARMA.pl przed wysyłką. W tym przypadku Kupujący decyduje sam o wpłacie kwoty za zakupy w placówce bankowej, za pomocą banków online, na poczcie bądź w innych placówkach przyjmujących takie wpłaty. Jeśli Kupujący wybiera tę formę zapłaty, otrzyma e-mail, który zawierał będzie numer konta oraz kwotę jaką należy wpłacić za towar. Ważne jest podanie w tytule wpłaty swojego imienia i nazwiska oraz numeru zamówienia.

Wpłat za zamówienia można dokonywać na poniższe dane:

Właściciel konta: In Libro Agnieszka Gawin
Numer konta: 27 1240 3783 1111 0010 6083 7382
Adres banku: Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Bytowie
W tytule przelewu prosimy podać nr zamówienia.


b. Wpłata na konto (e-Przelew, e-Transfer). W tym przypadku wpłaty dokonujemy za pośrednictwem serwisu www.payu.pl. Gdy Kupujący zdecyduje się na taki sposób zapłaty, otrzyma bezpośredni link do strony www.payu.pl, gdzie szybko i sprawnie będzie mógł dokonać przelewu.
c. Płatność kartą płatniczą lub kredytową. W tym przypadku Kupujący ma możliwość zapłaty przy użyciu kart kredytowych lub płatniczych wydanych przez banki polskie lub zagraniczne. Gdy Kupujący zdecyduje się na taki sposób zapłaty, otrzyma bezpośredni link do strony www.payu.pl, gdzie szybko i sprawnie będzie mógł dokonać płatności.

Przebieg transakcji kartą kredytową lub płatniczą:

Jeśli klient zdecyduje się na taką formę zapłaty dochodzi do zestawienia szyfrowanego połączenia z serwerem PayU, dokonania autoryzacji i zwrócenia odpowiedzi autoryzacyjnej do sklepu gigaKARMA.pl. Czas potrzebny do wygenerowania odpowiedzi zazwyczaj nie przekracza kilkunastu sekund.

Bezpieczeństwo płatności zapewnia szyfrowane połączenie. Oznacza to, że poufne dane Kupującego dotyczące posiadanej karty nie będą ujawniane nikomu poza systemem PayU. Wszystkie dane dotyczące karty płatniczej Kupujący podaje na stronie serwisu www.payu.pl i tym samym są one niedostępne dla obsługi sklepu gigaKARMA.pl jak i dla strony trzeciej.
Uwaga! Niektóre karty płatnicze i kredytowe mogą nie posiadać opcji dokonywania płatności internetowych. W przypadku gdy karta nie posiada tej opcji, prosimy o skontaktowanie się z bankiem, który ją wydał i prośbę o autoryzację tego rodzaju kanału płatniczego.

2. Płatność za pobraniem
W tym przypadku Kupujący ma możliwość dokonania zapłaty za zamówiony towar w momencie jego dostarczenia przez firmę kurierską. Pracownik firmy kurierskiej pobiera od Kupującego opłatę równą wartości zakupionego towaru, kosztów transportu i pobrania. Opłaty te doliczane są w momencie składania przez Kupującego zamówienia i wyboru formy płatności (szczegóły w punkcie „Dostawa i transport”).


§8 Transport i Doręczenie

1. Koszt dostawy jest obliczany automatycznie i wyświetlony będzie w trzecim kroku procesu zakupowego.

Jeżeli w trzecim kroku procesu zakupowego nie mam możliwości wybrania wariantu dostawy, oznacza to, że przesyłka przekroczyła dopuszczalną wagę i nie może zostać wysłana za pośrednictwem firmy kurierskiej. Należy zmniejszyć ilość produktów aby móc sfinalizować zakup wraz z wysyłką. W przeciwnym razie możliwy jest jedynie odbiór zamówienia z magazynu gigaKARMA

2. Podane ceny za transport są cenami brutto.

Wysyłki krajowe realizujemy

a. Firma kurierska DHL

3. Czas doręczenia:
a. Firma kurierska DHL - standardowy termin doręczenia wynosi 1 do 2 dni roboczych od momentu wysłania.


Waga przesyłki nie może przekroczyć 120 kg. W przypadku dostawy za pomocą kurierów gdy jesteście Państwo nieobecni w momencie doręczenia, kurier pozostawia awizo z informacją, kiedy i gdzie można odebrać przesyłkę. W przypadku nieudanych prób doręczenia, towar zostaje zwrócony do sklepu gigaKARMA.
W chwili odbioru przesyłki Kupujący powinien sprawdzić jej zawartość i ogólny stan zamówionego towaru w obecności kuriera.
W przypadku uszkodzenia przesyłki podczas transportu lub zastrzeżeń, co do ilości dostarczonego towaru, należy w obecności kuriera, spisać protokół szkody, w protokole należy wpisać datę, godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń lub braków towaru i opakowania, i następnie podpisany protokół przesłać na adres email:
agnieszka.gawin@gigaKARMA.pl§9 Gwarancje i reklamacje

1. Każdy zakupiony towar w sklepie gigaKRARMA.pl jest fabrycznie nowy i posiada gwarancję producenta.
2. W przypadku, kiedy odebrany towar jest niezgodny z umową, należy zgłosić reklamację u Sprzedawcy.
3. Podstawą rozpatrzenia reklamacji Kupującego zgłoszonych do Sprzedawcy są obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141, poz. 1176 z pózn. zm.) i ustawy z dnia 2 lipca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000r., nr 22, poz. 271 z poźn. zm.).
5. Sprzedawca w celu rozpatrzenia reklamacji Kupującego dotyczących wymiany lub naprawy towaru może korzystać z opinii specjalistów, lub opinii gwaranta. Właściciel gigaKARMA.pl zwraca koszty przesyłki towaru w ramach uprawnień reklamacyjnych konsumenta.
6. Reklamacje należy zgłaszać poprzez formularz znajdujący się w KONCIE KLIENTA w zakładce HISTORIA I SZCZEGÓŁY ZAMÓWIEŃ. Reklamacji towaru można dokonać wybierając z listy zamówienie, zwracany produkt oraz wypełniając formularz zwrotu.
7. Sklep w ciągu 14 dni ustosunkuje się do złożonej reklamacji, uznając ją za zasadną lub odrzucając. Odpowiedź klient otrzyma drogą e-mailową.
8. Dalszy przebieg reklamacji należy śledzić w zakładce MOJE ZWROTY PRODUKTÓW gdzie następuje wymiana informacji pomiędzy klientem a sklepem. Klient otrzyma również drogą e-mailową wszelkie informacje o zmianach statusu swojej reklamacji.§10 Zwroty i wymiany

Zgodnie z treścią ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014, poz. 827) Klient będący Konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami (treść ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014, poz. 827)), klient ma prawo bez podawania przyczyny do odstąpienia od zawartej za pośrednictwem Sklepu, umowy na odległość.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia otrzymania towaru.

3. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, zwracamy wszystkie otrzymane od klienta płatności, w tym również koszt dostarczenia zamówienia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas). Zwrot należności nastąpi najszybciej jak będzie to możliwe, na pewno nie później niż 14 dni, licząc od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o odstąpieniu od umowy (istnieje możliwość odroczenia terminu zwrotu płatności do czasu otrzymania oceny stanu towaru).

4. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktów. Koszt odesłania zwracanego towaru do Sprzedawcy wskutek odstąpienia od umowy nie podlega zwrotowi. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odesłanych do niego za pobraniem.

5. Jeżeli klient zwraca jeden z wielu produktów, które widnieją na paragonie, nie powinien się martwić. Klient otrzyma od nas kolejny dowód zakupu już bez widniejącego na nim zwróconego produktu.

6. Zwracany towar należy odesłać bez żadnych śladów użytkowania w przeciwnym razie klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

7. Klient jest zobowiązany szanować zwracany towar: karmy tylko w całych, nie uszkodzonych ani, nie otwartych, oryginalnych opakowaniach, akcesoria odpowiednio zabezpieczone a odzież złożona i fabrycznie czysta. Przesyłka powinna być zabezpieczona przed uszkodzeniem. Klient jest za nią odpowiedzialny. Nie przyjmujemy zwrotów otwartych opakowań z karmą, uszkodzonych akcesoriów, odzieży wygniecionej, brudnej, ze śladami środków chemicznych lub dezynfekujących czy sierścią zwierząt.

8. Produkt misi zostać zwrócony w nieuszkodzonym, oryginalnym opakowaniu. Oryginalnego opakowań nie można bezpośrednio oklejać taśmą. Należy włożyć je w worek foliowy lub inne opakowanie gwarantujące właściwe zabezpieczenie produktu.

9. W przypadku gdy klient zwraca część zakupionego towaru, a przy zakupie korzystał z przysługującej mu darmowej wysyłki, (zamówienie przekroczyło wartość 299 zł) w momencie zwrotu towaru potrąca się koszt przesyłki, którą podczas składania zamówienia klient otrzymał gratis, w wyniku przekroczenia kwoty 299 zł.

10. Żeby skutecznie dokonać zwrotu paczka powinna zawierać:

- Wydrukowany formularz ZGŁOSZENIA zwrotu.

- dowód zakupu (paragon lub fakturę)

- zwracany towar

Nie należy wkładać do paczki innych rzeczy np. pieniędzy!


Aby wydrukować
FORMULARZ ZGŁOSZENIA postępuj według poniższych kroków

Pomóż nam sprawnie i szybko przeprowadzić Twój zwrot lub wymianę (procedura w obydwu przypadkach jest taka sama).

a. W przypadku decyzji o zwrocie/wymianie zakupionego towaru, prosimy o zgłoszenie tego faktu poprzez formularz znajdujący się w KONCIE KLIENTA / HISTORIA I SZCZEGÓŁY ZAMÓWIEŃ. Zwrotu/wymiany towaru należy dokonać wybierając z listy Twoje zamówienie, następnie należy wejść w szczegóły i zaznaczyć zwracany lub wymieniany produkt. W uwagach proszę opisać jakie są Pani/Pana oczekiwania. Zatwierdź wybór.

b. Po prawidłowym wypełnieniu wniosku klient otrzyma potwierdzenie emailem o zmianie statusu sprawy na "Oczekiwanie na przesyłkę od klienta"
c. Po otrzymaniu w/w emaila należy wejść w MOJE KONTO / MOJE ZWROTY i wydrukować dokument wysyłki, który się tam pojawił.
d. Wydrukowany dokument, oraz paragon otrzymany wraz z towarem zapakuj i odeślij wraz ze zwracanym/wymienianym produktem na adres wskazany w dokumencie wysyłki.
e. Wówczas gigaKARMA.pl oczekujemy na przesyłkę. Gdy przesyłka dotrze do magazynu In Libro, zmieni się status sprawy. Zmiana statusu zostanie również emailem wysłana na adres podany przez klienta.
f. Następnie In Libro zdecyduje o ewentualnej akceptacji zwrotu/wymiany i tą decyzję wyśle do klienta na wskazany adres e-mailowy.
G. Kolejnym krokiem będzie uzgodnienie z klientem metody zwrotu środków lub wysłania produktu wymienianego.

Uwaga nasz magazyn nie przyjmuje przesyłek, nie uzgodnionych wcześniej.§11 Bezpieczeństwo

1. Witryna gigaKARMA.pl współpracuje z platformami płatniczymi PayU (www.payu.pl), które gwarantują najwyższe bezpieczeństwo.
2. Transakcje dokonywane są na serwerach PayU, na specjalnie zabezpieczonych stronach, a właściciel witryny gigaKARMA.pl nie ma dostępu do danych transakcji.
3. System płatności oferowany przez PayU nie wymaga i nie umożliwia właścicielowi gigaKARMA.pl przechowywania w swoich bazach danych numerów kart płatniczych. Wszystko odbywa się na stronach www.payu.pl.
4. Dane dotyczące płatności są szyfrowane 128 bitowym protokołem SSL a sklep zostaje jedynie powiadomiony o powodzeniu lub niepowodzeniu transakcji. Wszelkie dane, jakie powierza nam Kupujący są możliwie najlepiej chronione przed dostępem niepowołanych osób.§12 Rabaty i kody rabatowe

1. Do jednego zamówienia możliwe jest wykorzystanie jednego kodu rabatowego. W przypadku użycia więcej niż jednego kodu, sklep zastrzega sobie możliwość usunięcia niepoprawnie dodanych rabatów bez uprzedzenia klienta.


§13 Postanowienia końcowe

1. Do transakcji zawieranych z udziałem zagranicznych przedsiębiorców zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (Dz. U. z dnia 18 maja 1964r. )
2. Wszystkie towary, nazwy i znaki handlowe publikowane na stronach www sklepu internetowego gigaKARMA.pl są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
3. Zawartość stron internetowych sklepu gigaKARMA.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego, należy ją traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy.
4. Firma In Libro informuje, że informacje dotyczące produktów prezentowanych na stronach gigaKARMA.pl są zgodne z danymi katalogowymi producentów.
5. Zdjęcia produktów pochodzą z baz danych producentów i stanowiących ich własność. Opisy produktów są własnością firmy In Libro. Zakazuje się jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania informacji produktowych pochodzących z witryny gigaKARMA.pl
6. Złożenie zamówienia przez Kupującego upoważnia właściciela witryny gigaKARMA.pl do przetwarzania danych osobowych zawartych w zamówieniu w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.1997 Nr 133 poz.883 wraz ze zmianami).