Regulamin sklepu internetowego gigaKarma.pl

§ 1 . Definicje.

 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Dostawa – czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu przez Sprzedawcę Klientowi Towaru określonego w zamówieniu za pośrednictwem Dostawcy.
 2. Dostawca – podmiot współpracujący ze Sprzedawcą przy dokonywania dostaw Towaru, w tym, firmy kurierskie i operatorzy skrytek pocztowych. 
 3. Formularz rejestracyjny – formularz dostępny w Sklepie umożliwiający użytkownikowi założenie Konta Klienta,
 4. Formularz zamówienia – formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towarów do elektronicznego koszyka, a także określenie warunków Umowy, w tym sposobu płatności oraz Dostawy,
 5. Infolinia – numer telefonu …., pod którym Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą. 
 6. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu,
 7. Hasło – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu Klienta do Konta w Sklepie,
 8. Hurtownia –   podmiot współpracujący ze Sprzedawcą w zakresie kompletowania Zamówienia, przygotowania Towaru do wysyłki i jego do wysyłki do Klienta za pośrednictwem Dostawcy. 
 9. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, 
 10. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca w Sklepie Zamówienia niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Przepisy dotyczące Konsumenta zawarte w niniejszym Regulaminie stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 11. Konto Klienta – bezpłatna usługa elektroniczna polegająca na udostępnieniu indywidualnego dla Panelu Klienta, uruchomionego na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarcia umowy świadczenia usług Prowadzenia Konta Klienta,
 12. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w Sklepie Towarów na podstawie wyborów Kupującego,
 13. Login – indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do złożenia Konta Klienta w Sklepie oraz zalogowania się do Konta Klienta. 
 14. Przedsiębiorca –osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
 15. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego gigaKarma.pl,
 16. Rejestracja – oznacza czynność dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.
 17. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 18. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem gigaKarma.pl za pośrednictwem https://gigakarma.pl/ prowadzony przez Sprzedawcę, będący platformą sprzedażową, za pośrednictwem której Sprzedawca:
  1. udostępnia funkcjonalności Sklepu oraz świadczy na rzecz Klienta usługi,
  2. umożliwia zawieranie umów sprzedaży Towarów na odległość, 
 19. Sprzedawca – Łukasz Gawin, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą TIGRED Łukasz Gawin, ul. Franciszka Zabłockiego 4 lok. 21, 80-287 Gdańsk, NIP: 5911689428, REGON: 388594326, numer telefonu obsługi klienta +48 609-233-123, adres poczty elektronicznej sklep@gigakarma.pl
 20. Towar – produkt prezentowany w Sklepie internetowym będące rzeczami ruchomymi mogącymi stanowić przedmiot umowy pomiędzy Klientem a Sprzedawcą,
 21. Umowa sprzedaży (Umowa) – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu,
 22. Umowa sprzedaży zawarta na odległość – umowa zawarta z Konsumentem, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie,
 23. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 24. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

§ 2. Informacje ogólne.

 1. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z Konta Klienta w ramach Sklepu,
  2. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu,
  3. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu.
 2. Sprzedawca umożliwia składanie Zamówień za pośrednictwem Sklepu Internetowego i zawieranie Umów z wykorzystaniem sieci Internet.
 3. W celu korzystania ze Sklepu Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub innego urządzenia końcowego (np. smartphone, tablet itp.) z dostępem do Internetu.
 4. Sprzedawca na stronie internetowej Sklepu prezentuje Towary należące, w szczególności, do kategorii artykułów zoologicznych. 
 5. Sprzedawca najpóźniej w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową, dostarczy mu za pośrednictwem Sklepu informacje o Towarach, w szczególności o ich cechach głównych i wykorzystaniu.
 6. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, zgodny z prawem, postanowieniami Regulaminu, dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem praw i dóbr osobistych innych podmiotów.  Za działanie zakłócające funkcjonowanie może zostać uznane zachowanie polegające, w szczególności, na składaniu zamówień w sposób uzasadniający podejrzenie korzystania z narzędzi automatyzujących proces składania zamówień lub korzystanie z usług i funkcjonalności udostępnionych przez Sprzedawcę w sposób wskazujący na zamiar naruszenia postanowień Regulaminu lub przepisów prawa. 
 7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.gigaKarma.pl. 
 8. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego oraz umożliwiają Klientom zapoznanie się z główną charakterystyką Towarów przed złożeniem Zamówienia.
 9. Sprzedawca może w dowolnej chwili zmienić asortyment oferowanych Towarów. Zmiana oferty jest uzależniona w szczególności od ograniczeń w zakresie zaopatrzenia i dostaw. 
 10. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu należą do Sprzedawcy, za wyjątkiem znaków towarowych i zdjęć prezentowanych w Sklepie Internetowej w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich. Korzystanie z przysługujących sprzedawcy praw  może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
 11. Sprzedawca stosuje mechanizm plików cookies, zgodnie z Polityką Cookies dostępną https://gigakarma.pl/content/13-polityka-cookies. Stosowanie plików cookies ma na celu poprawne działanie Sklepu Internetowego na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie wpływa na urządzenie końcowe Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm cookies w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Wyłączenie mechanizmu cookies może jednak spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego lub uniemożliwić korzystanie z niego. 
 12. Sprzedawca nie wykorzystuje mechanizmów do personalizowania cen w oparciu o zachowania Klienta. 
 13. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego adresu poczty elektronicznej.
 14. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.
 15. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy, tj. działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu, działalności polegającej na zamieszczaniu treści nie związanych z działalnością Sprzedawcy, działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.
 16. Sprzedawca nie prowadzi sprzedaży hurtowej Towarów. Sprzedawane przez Sprzedawcę Towary nie są przeznaczone do ich dalszej odsprzedaży. 
 17. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

§ 3. Rejestracja Konta Klienta.

 1. Klient może dokonać nieodpłatnej rejestracji w celu utworzenia Konta Klienta, przy czym Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia. 
 2. Rejestracja odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu i jego przesłanie drogą elektroniczną do Sprzedawcy. 
 3. W trakcie Rejestracji Klient samodzielnie ustala indywidualne Hasło. Klientowi nie wolno udostępniać hasła osobom trzecim. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, którym Klient przekazał swoje hasło lub które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się hasłem do konta w Sklepie.
 4. Warunkiem koniecznym do Rejestracji jest zapoznanie się z Regulaminem i jego zaakceptowanie. 
 5. Niezwłocznie po dokonaniu Rejestracji, Klient otrzyma na adres poczty elektoronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji Konta Klienta. Z chwilą otrzymania potwierdzenia następuje zawarcie umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, a Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian danych podanych w formularzu rejestracyjnym. 
 6. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług Konta Klienta z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia wyłącznie z ważnych przyczyn, w szczególności, gdy Klient narusza swoje obowiązki, a w szczególności w sytuacji, w której Klient:
  1. podał w trakcie rejestracji w Sklepie fałszywe dane, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
  2. dopuścił się za pośrednictwem Sklepu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu,
  3. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedawcy. 
 7. Oświadczenie o wypowiedzeniu, o którym mowa w powyżej może nastąpić poprzez złożenie oświadczenia przez Sprzedawcę na adres poczty elektrycznie Klienta wskazany w formularzu.
 8. Zarówno Klient jak i Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi prowadzenia Konta Klienta w dowolnym czasie, bez zachowania okresu wypowiedzenia, bez wskazania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, w szczególności poprzez przesłanie Sprzedawcy oświadczenia o wypowiedzeniu na adres poczty elektrycznie wskazany w Regulaminie – sklep@gigakarma.pl. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi prowadzenia Konta Klienta skutkuje zablokowaniem Konta Klienta.
 9. Klient, który dokonał Rejestracji w Sklepie może zgłosić Sprzedawcy żądanie usunięcia Konta Klienta, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.
 10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych pozostających w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu usługami, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie. Niezależnie od powyższego  Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  2. korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności niedozwolone jest wykorzystywania oprogramowania lub urządzeń blokujących lub utrudniających funkcjonowanie Sklepu lub ingerujących w bazy danych Sklepu, 
  3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),
  4. korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedawcy, 
  5. korzystania ze wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  6. korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

§ 4. Zamówienia. 

 1. Klient może składać Zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem strony internetowej www.gigakarma.pl przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. 
 2. W celu złożenia zamówienia Klient wybiera Towar, którym jest zainteresowany i dodaje go do Koszyka w celu skompletowania całości zamówienia. 
 3. Po skompletowaniu zamówienia i wyborze przycisku „Realizuj zamówienie” klient wypełnia formularz, wskazując swoje dane osobowe, adres i sposób dostawy oraz metodę płatności, a następnie składa zamówienie poprzez  wybór przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.  
 4. W trakcie składania zamówienia Klient może dokonać rejestracji w celu utworzenia Konta Klienta poprzez ustalenie indywidualnego hasła. W takim przypadku, z chwilą złożenia zamówienia dochodzi do zawarcia umów o świadczenie usługi Prowadzenia Konta Klienta. 
 5. Przed złożeniem zamówienia Klient informowany jest o danych Sprzedawcy, łącznej cenie za wybrany Towar, sposobie i adresie Dostawy, a także formie płatności. Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wyboru Towaru do momentu naciśnięcia przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. 
 6. Kupujący może zamówić więcej niż jeden z Towarów spośród oferowanych w Sklepie internetowym. W przypadku zamiaru nabycia większej ilości tego samego Towaru w ramach jednej transakcji Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji transakcji, jeżeli jej realizacja jest niemożliwa z powodu ograniczeń narzucanych przez producenta danego Towaru. O ograniczeniach ilościowych nabycia tego samego Towaru w ramach jednej transakcji Kupujący zostanie poinformowany niezwłocznie po złożeniu Zamówienia.
 7. Złożenie zamówienia wymaga akceptacji treści Regulaminu i zapoznania się z Polityką Przetwarzania Danych Osobowych. 
 8. Składając Zamówienie Klient składa Sprzedawcy przez ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia. 
 9. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje od Sprzedawcy na podany adres e-mail potwierdzenie otrzymania zamówienia, które stanowi przyjęcie oferty skutkujące zawarciem Umowy sprzedaży. 
 10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędny adres poczty elektronicznej lub nieodebranie przesłanej Klientowi e-mailem informacji o przyjęciu Zamówienia lub braku możliwości jego zrealizowania. 

 

§ 5. Płatności 

 1. Ceny Towarów podawane w Sklepie stanowią ceny brutto, wyrażone w złotych polskich są i zawierają wszystkie składniki i dodatkowe opłaty, bez kosztów dostawy. Cena w Sklepie Internetowym definiowana jest jako:
  1. cena regularna,
  2. cena promocyjna – cena po obniżce.
 2. Ceną regularną jest cena Towaru, którą płaci Klient, jeżeli Towar nie jest objęty akcją  promocyjną, rabatem, czy upustem itp. Ceną promocyjną jest ostateczna cena, którą Klient płaci przy zachowaniu korzyści przyznanych przez Sprzedawcę, wynikających z rabatu, upustu, akcji promocyjnej itp. 
 3. Ceny Towarów są cenami obowiązującymi w momencie składania Zamówienia przez Klienta. Sprzedawca może w dowolnej chwili zmienić ceny Towarów, przy czym ceny zaakceptowane przez Klienta w chwili składania Zamówienia będą wiążące dla Umowy sprzedaży zawieranej w wyniku złożenia tego Zamówienia przez Klienta.
 4. Klient ma możliwość uiszczenia ceny poprzez zewnętrzy system szybkich płatności.  Klient zobowiązany jest zapłacić z góry za zakupione Towary przed realizacją Zamówienia, uiszczając całą kwotę ceny oraz wybranego sposobu dostawy, w terminie 5 dni od dnia przyjęcia przez Sprzedawcę Zamówienia. 
 5. W przypadku niedokonania zapłaty w sposób i w terminie wskazanym powyżej, Sprzedawca uprawniony jest do odstąpienia od umowy sprzedaży.
 6. Klient ponosi wszelkie koszty związane z wybranym sposobem płatności, w szczególności takie koszty jak opłaty i prowizje. 
 7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sprzedawca nie ma obowiązku wystawiania paragonów fiskalnych.

 

§ 6. Dostawa.

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.
 2. Dostawa Towarów realizowana jest przez Hurtownie i Dostawców współpracujących ze Sprzedawcą. 
 3. Sprzedawca umożliwia następujące formy dostawy:
  1. dostawa do Paczkomatu InPost, przy czym, ze względu na ograniczenia InPost, maksymalny rozmiar przesyłki wynosi 41x38x64 cm, zaś waga nie może przekraczać  25 kg,
  2. przesyłka kurierska.
 4. Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta, uprawnienia osób odbierających przesyłkę pod tym adresem nie będą badane. Jeżeli dostawa jest niemożliwa lub utrudniona ze względu na podanie niepoprawnego adresu lub adresu, który stał się niepoprawny lub ze względu na fakt, że przesyłka nie została przyjęta pod tym adresem lub nie została tam niezwłocznie przyjęta – odpowiedzialność za to ponosi Klient. W takim przypadku przesyłka zostanie zwrócona do Dostawcy. 
 5. Termin realizacji Zamówienia obejmuje okres, w którym Sprzedawca lub działająca na jego zlecenie Hurtownia przystępuje do jego skompletowania i rozpoczyna się niezwłocznie po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia otrzymania złożonego Zamówienia oraz po zaksięgowaniu całej kwoty ceny towarów oraz kosztów dostawy na rachunek bankowy Sprzedawcy. Termin kompletowania Zamówienia wynosi od 1 do 5 dni roboczych. Termin dostawy wynosi do 48 godzin od nadania przesyłki. 
 6. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia towaru będącego przedmiotem umowy sprzedaży bez wad.
 7. Koszt dostawy doliczany jest do ceny nabytych towarów i wskazywany osobno na dokumencie sprzedaży. Koszt dostawy zależny jest od wybranej formy dostawy i płatności, a także gabarytów przesyłki. Klient jest każdorazowo informowany o kosztach dostawy podczas wyboru sposobu dostawy. 
 8. W przypadku przesyłki zawierającej produkty wielkogabarytowe lub przekraczające wagę odpowiednio 25 kg w przypadku dostawy do Paczkomatu InPost lub 30 kg w przypadku przesyłki kurierskiej, koszt dostawy zostanie powiększony o kwotę stanowiącą równowartość przesyłki standardowej za każde kolejne odpowiednio 25 kg lub 30 kg. 
 9. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, wysyła na adres poczty elektronicznej, wskazany przez Klienta w Zamówieniu fakturę dla przedmiotowego Zamówienia.
 10. Klient lub odbiorca przesyłki powinien przy dostawie sprawdzić stan paczki i Towarów. W przypadku przesyłki kurierskiej zawartość paczki należy zawsze sprawdzić w obecności kuriera. W przypadku uszkodzenia lub ubytku należy odmówić odbioru przesyłki i bezzwłocznie spisać protokół reklamacyjny zawierający wszystkie zastrzeżenia odnośnie stwierdzonej nieprawidłowości w sposób jasny i szczegółowy i przesłać go na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy– sklep@gigakarma.pl.
 11. Przy przesyłce do Paczkomatu, w przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub ubytku należy wszcząć procedurę reklamacyjną za pośrednictwem urządzenia Paczkomat i wypełnienie poleceń zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie urządzenia Paczkomat, lub w Aplikacji Mobilnej zgodnie z procedurą reklamacyjną podmiotu realizującego przesyłkę i ponownie umieścić przesyłkę w skrytce, a następnie wypełnić przesłany w formie elektronicznej protokół reklamacyjny. Następnie należy niezwłocznie poinformować Sprzedawcę o zaistniałej sytuacji i w sposób jasny i szczegółowy opisać wszelkie nieprawidłowości w drodze mailowej na adres poczty elektronicznej wskazany w Regulaminie – sklep@gigakarma.pl.
 12. Po dokonaniu Dostawy zakupionego Towaru, Sprzedawca w ramach realizacji Umowy z Klientem może przesłać na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania opinii o przeprowadzeniu transakcji.

 

§ 7. Prawo odstąpienia od umowy.

 1. Konsument ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia mu przesyłki.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się w dniu, w którym Konsument lub wskazana przez niego osoba trzecia, niebędąca podmiotem realizującym przesyłkę objął zamówiony Towar w posiadanie, a w przypadku, gdy Umowa sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od dnia objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części. 
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Konsument składa sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie może zostać złożone na formularzu, którego wzór został umieszczony na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: https://gigakarma.pl/content/11-odstapienia-od-umowy-zwroty. Do zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres e-mail Sprzedawcy  - sklep@gigakarma.pl 
 4. W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na wskazany poniżej adres przed upływem jego terminu. 
 5. Zwrotu Towaru Konsument powinien dokonać na adres współpracującej ze Sprzedawcą Hurtowni – Zoohurt Sp. z o.o., Kijewo 40, magazyn „J”, 63-000 Kijewo, dołączając wypełniony i podpisany przez Konsumenta formularz odstąpienia od umowy. 
 6. W wypadku odstąpienia Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. 
 7. Towar musi być zwrócony w stanie niezmienionym-nienoszącym śladów użytkowania. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zakupionego Towaru będące wynikiem korzystania z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 8. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
 9. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni roboczych od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży. Jeżeli Konsument wybrał inny, niż najtańszy, zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem ww. kwoty do chwili otrzymania Towarów z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 
 10. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 11. Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi, w odniesieniu do umowy, która dotyczy Towaru będącego rzeczą nieprefabrykowaną, wyprodukowaną według specyfikacji Konsumenta lub służącą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. 
 12. Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi, w odniesieniu do umowy, która dotyczy Towaru będącego rzeczą dostarczoną z zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu Towaru. 
 13. Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi, w odniesieniu do umów o świadczenie usługi dodatkowej, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany o tym, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo do odstąpienia od umowy. 
 14. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

§ 8. Odpowiedzialność sprzedawcy za wady Towaru (reklamacja) – Konsumenci. 

 1. Sprzedawca ponosi wobec Konsumenta odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego pośredników prawnych lub osoby działające w jego imieniu, jest dłuższy. 
 2. Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodnie z umową pozostają, w szczególności, jego:
  1. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi - również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;
  2. przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny konsumentowi, o którym konsument powiadomił przedsiębiorcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który przedsiębiorca zaakceptował.
 3. Ponadto towar, aby został uznany za zgodny z umową, musi:
  1. nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
  2. występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi - również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że przedsiębiorca wykaże, że:
   1. nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
   2. przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
   3. publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję konsumenta o zawarciu umowy
  3. być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia konsument może rozsądnie oczekiwać;
  4. być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które przedsiębiorca udostępnił konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową w zakresie, o którym mowa ust. 3 powyżej, jeżeli konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w ust. 3 powyżej, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru.
 5. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową wynikający z niewłaściwego zamontowania towaru, jeżeli:
  1. zostało ono przeprowadzone przez Sprzedawcę lub na jego odpowiedzialność;
  2. niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez konsumenta wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez Sprzedawcę lub osobę trzecią działającą w imieniu Sprzedawcy. 
 6. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową. 
 7. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.
 8. Jeżeli towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności towaru z umową, Sprzedawca demontuje towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.
 9. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z towaru, który następnie został wymieniony.
 10. Konsument udostępnia Sprzedawcy towar podlegający naprawie lub wymianie. Konsument powinien, według własnego wyboru, zgłosić na adres Sprzedawcy chęć odesłania Towaru przesyłając wiadomość e-mail na adres sprzedawcy – sklep@gigakarma.pl, w celu uzgodnienia ze Sprzedawcą sposobu odbioru przesyłki lub wysłać Towar na adres Sprzedawcy -  w takim przypadku Sprzedawca pokrywa koszty reklamacyjne, w szczególności koszt dostarczenia reklamowanego Towaru do Sprzedawcy i jego ponownego odesłania do Konsumenta.
 11. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
  1. sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową,
  2. sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową,
  3. brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową,
  4. brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w ust. 6 powyżej, 
  5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 12. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową.
 13. Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o obniżeniu ceny.
 14. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. 
 15. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na podstawie umowy Konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych przez Konsumenta wraz z towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową.
 16. W razie odstąpienia od umowy konsument niezwłocznie zwraca towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.
 17. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 18. Wszelkie reklamacje Klient może składać w dowolnej formie, przy czym, w celu usprawnienia obsługi reklamacyjnej, preferowane jest przesłanie zgłoszenia na adres e-mail Sprzedawcy – sklep@gigakarma.pl
 19. Sprzedawca ustosunkuje się do zgłoszonej reklamacji w terminie 14 dni od jej otrzymania. 
 20. Konsument może skorzystać z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Podmiotem właściwym dla Sprzedawcy jest Stały Sąd Polubowny przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Gdańsku, ul. Konopnicka 4, 80-240 Gdańsk. 

 

§ 9. Odpowiedzialność sprzedawcy za wady Towaru (rękojmia) – Przedsiębiorcy. 

 1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Przedsiębiorcy w przypadku niezgodności Towaru z umową (rękojmia). 
 2. Jeżeli Towar ma wadę, Przedsiębiorca może:
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Przedsiębiorcy wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Przedsiębiorca może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
  2. żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
 3. Przedsiębiorca składa reklamację z tytułu rękojmi poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia. Reklamację Przedsiębiorca może składać w dowolnej formie, przy czym, w celu usprawnienia obsługi reklamacyjnej, referowane jest przesłanie zgłoszenia na adres e-mail Sprzedawcy – sklep@gigakarma.pl
 4. W przypadku realizowania przez Przedsiębiorcę uprawnień z tytułu rękojmi, Przedsiębiorca powinien dostarczyć Towar na adres Sprzedawcy.   
 5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Przedsiębiorcy. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku od dnia stwierdzenia wady, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. 
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do przesłanego żądania z tytułu rękojmi w ciągu 14 dni od dnia przesłania tego żądania.

§ 9. Gwarancja.   

 1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora. Sprzedawca nie jest w takim przypadku gwarantem Towarów. 
 2. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana w Sklepie Internetowym.
 3. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do Towaru. 

§ 10. Usługi nieodpłatne świadczone drogą elektroniczną. 

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów następujące nieodpłatne usługi drogą elektroniczną: 
  1. Formularz kontaktowy,
  2. Newsletter,
  3. Prowadzenie Konta Klienta
  4. Możliwość zamieszczania opinii 
 2. Usługi wskazane powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
 4. Usługa Formularz Kontaktowy polega na umożliwieniu Klientowi wysłania za pomocą formularza umieszczonego w Sklepie Internetowym wiadomość do Sprzedawcy. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz kontaktowy możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu korzystania z niego. 
 5. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach oferowanych przez Sprzedawcę. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który zapisze się do usługi zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Newslettera. 
 6. Usługa Prowadzenie Konta Klienta polega na udostępnieniu Klientowi Panelu Klienta na Stronie Internetowej Sklepu, umożliwiającego Klientowi weryfikację historii zamówień, śledzenia stanu realizacji zamówień, podglądu i modyfikacji danych, które podał podczas Rejestracji. Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach i warunkach wskazanych w dziale § 3 Regulaminu. 
 7. Usługa Możliwość zamieszczania opinii polega na umożliwieniu przez Sprzedawcę, Klientom posiadającym Konto Klienta publikacji na Stronie Internetowej Sklepu indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi Klienta dotyczących nabytych Towarów. 
 8. Rezygnacja z usługi Zamieszczanie opinii możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu zamieszczania treści przez Klienta na Stronie Internetowej Sklepu.
 9. Publikowane przez Klienta treści na Stronie Internetowej Sklepu stanowią dobrowolne rozpowszechnienie przez Klienta treści. Zamieszczone treści nie stanowią wyrażenia opinii, poglądów, czy oceny Sprzedawcy i nie mogą być utożsamiane z jego działalnością. Sprzedawca nie dostarcza treści opinii, ograniczając się jedynie do zapewnienia zasobów informatycznych umożliwiających ich publikacje. 
 10. W celu zapewnienia, że opinie pochodzą od rzeczywistych Konsumentów, którzy używali danego produktu lub go kupili, Sprzedawca uniemożliwia Klientowi zamieszczenie opinii o Towarze, który nie został nabyty przez Klienta. 
 11. Sprzedawca nie zleca innej osobie prawnej lub fizycznej zamieszczania jakichkolwiek opinii lub rekomendacji w celu promowania produktów. 
 12. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Sklepu Internetowego lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.
 13. Sprzedawca może udostępnić Klientowi za pośrednictwem Sklepu Internetowego również inne formularze, które mogą w szczególności służyć do polecania innym użytkownikom Internetu Towarów oferowanych w Sklepie, a także do wzięcia przez nich udziału w konkursach oraz promocjach organizowanych przez Sprzedawcę lub wydania opinii czy oceny produktów, usług lub samego Sklepu.
 14. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystanie nieodpłatnych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej na adres e-mail Sprzedawcy – sklep@gigakarma.pl lub za pośrednictwem Formularza kontaktowego. Klient w zgłoszeniu reklamacyjnym zawiera opis zaistniałego problemu i, w miarę możliwości, czas jego wystąpienia. Sprzedawca niezwłocznie,   lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamację i udziela Klientowi odpowiedzi.  

§ 11. Ochrona danych osobowych. 

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego gigakarma.pl jest Łukasz Gawin prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Tigred Łukasz Gawin, ul. Franciszka Zabłockiego 4 lok. 21, 80-287 Gdańsk, NIP: 5911689428, REGON: 388594326, zwany dalej Administratorem.
 2. Kontakt z Administratorem możliwy jest poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres sklep@gigakarma.pl lub telefoniczny pod numerem +48 609-233-123
 3. Dane osobowe zbierane przez Administratora pośrednictwem przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO. Administrator dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Sklep Internetowy.
 4. Administrator zbiera dane osobowe dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. 
 5. Dane osobowe przetwarzane są w przypadku: 
  1. rejestracji konta w Sklepie Internetowym, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem Podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest ich niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Prowadzenia Konta Klienta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
  2. składania zamówienia w Sklepie Internetowym, w celu wykonania umowy sprzedaży. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych jest ich niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz ciążące na Administratorze obowiązki prawne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
  3. zgłoszenia reklamacji oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy w celu realizacji tych zgłoszeń, tj. rozpatrzenia reklamacji lub obsługi zwrotu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ich niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz ciążące na Administratorze obowiązki prawne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
  4. subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter), w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest dobrowolnie wyrażona zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), wyrażona w momencie zapisania się na Newsletter. 
  5. zadania Sprzedawcy pytania lub zgłoszenia wątpliwości korzystania, w tym za pośrednictwem usługi Formularza kontaktowego zamieszczonego w Sklepie Internetowym w celu udzielenia odpowiedzi, tak aby zapewnić najwyższy poziom obsługi. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora w tym, aby udzielić klientom i użytkownikom pełnych informacji dotyczących zadanego pytania. 
  6. korzystania z usługi Możliwość publikowania opinii, w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawą prawna przetwarzania danych osobowych jest ich jest niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi zamieść opinię (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
  7. prowadzenia przez Sprzedawcę marketingu w celu promowania produktów i usług oferowanych przez Sprzedawcę oraz prezentowania promocji dopasowanych do zainteresowań Klienta. Podstawą  przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, określony wyraźnie w przepisach RODO (motyw 47 RODO.
 6. Podanie Administratorowi danych osobowych jest dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczenia usług za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta, zaś w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia Klienta.
 7. Jeżeli jest to niezbędne do zrealizowania zamówionych świadczeń lub rozwoju Administratora i ulepszania jego oferty, dane osobowe ujawnione mogą być innym podmiotom. Dane osobowe Klienta przekazywane są wyłącznie podmiotom, które świadczą na rzecz Administratora usługi związane z prowadzeniem Sklepu Internetowego, w szczególności hurtowniom, firmą przewozowym (kurierzy), podmiotom pośredniczącym w realizacji płatności, firmom świadczącym dla Administratora usługi IT, usług księgowych Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
 8. W każdym przypadku ujawnienia danych osobowych innym podmiotom, Administrator dokonuje tego w ramach obowiązujących przepisów.  Jeżeli współpracujący z Administratorem usługodawcy przetwarzają dane osobowe w jego imieniu, to muszą zapewnić gwarancję wdrożenia rozwiązań technicznych i organizacyjnych chroniących przekazane dane osobowe i spełniające wymogi RODO. 
 9. Dane osobowe mogą być udostępnione również na wyraźne żądanie organów państwowych uprawnionych do ich uzyskania , w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
 10. Dane osobowe przetwarzane są:
  1. przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana,
  2. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe przetwarzane przez okres realizacji umowy i jej rozliczenia. 
  3. w przypadku założenia Konta Klienta dane osobowe przetwarzane są do momentu usunięcia przez Klienta swojego Konta Klienta. 
  4. w przypadku prowadzenia ze Sprzedawcą korespondencji lub kontaktu telefonicznego dane osobowe przetwarzane będą do czasu udzielenia wszystkich niezbędnych wyjaśnień, 
  5. w przypadku przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych dane przetwarzane są do momentu wniesienia przez Klienta sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych. 
 11. Administrator może przechowywać dane osobowe po wskazanych w ust. 9 okresach jeżeli zobowiązują go do tego przepisy prawa (np. przepisy podatkowe, przepisy o rachunkowości, przepisy dot. odpowiedzialności Sprzedawcy za zgodność towaru z umową), lub dane te mogą być dla Administratora niezbędne do wykazania zgodności z prawem działania lub nie minął jeszcze termin przedawnienia roszczeń Klienta.
 12. Osoba której dane dotyczą ma prawo do:
  1. dostępu do danych,
  2. sprostowania danych,
  3. cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem. 
  4. zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 
  5. usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) 
  6. graniczenia przetwarzania danych,.
  7. przeniesienia danych do innego administratora danych. 
  8. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.
 13. Prawo do zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w ust. 13 lit. d przysługuje osobie, której dane dotyczą, jeżeli ze względu na swoją szczególną sytuację osoba ta nie chce, aby Administrator przetwarzał dane osobowe w określonym celu wynikającym z jego prawnie uzasadnionych interesów. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu, Administrator nie będzie przetwarzał danych osobowych w celu, którego dotyczył zgłoszony sprzeciw. W niektórych sytuacjach Administrator może mieć prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych osobowych, które będą miały pierwszeństwo wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą. W niektórych przypadkach przetwarzanie danych osobowych może być również niezbędne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W takich przypadkach Administrator nie będzie uwzględniał złożonego sprzeciwu. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, osoba, której dane dotyczą nie musi uzasadniać sprzeciwu – będzie on w każdym przypadku uwzględniony. 
 14. Przy prowadzeniu Sklepu Internetowego Administrator korzysta z narzędzi dostarczonych przez podmioty, których siedziby znajdują się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, a niektórzy z dostawców usług mogą przechowywać dane osobowe poza ww. terytorium, np. Google. W przypadkach, w których mogłoby dochodzić do przekazywania danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, będzie się to odbywać wyłącznie do krajów, co do których Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą, że zapewniają one odpowiedni stopień ochrony, a w razie braku ww. decyzji – po zapewnieniu odpowiednich zabezpieczeń i pod warunkiem, że obowiązują egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą, i skuteczne środki ochrony prawnej, w tym poprzez zawarcie z podmiotem, do któremu dane mają być przekazane standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisje Europejską, wyposażonych w dodatkowe środki zabezpieczające – o ile zajdzie taka konieczność. 
 15. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych należy skontaktować się z Administratorem przesyłając wiadomość e-mail na adres sklep@gigakarma.pl

§ 12.  Reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu Internetowego i zgłaszanie naruszeń.

 1. Sprzedawca podejmuje działania mające na celu zapewnienie prawidłowego działania Sklepu Internetowego, z uwzględnieniem aktualnej wiedzy technicznej. Sprzedawca usuwa niezwłocznie wady lub przerwy w funkcjonowaniu Sklepu, o których Sprzedawca powziął wiedzę. 
 2. Klient może powiadomić Sprzedawcę o wszelkich problemach w funkcjonowaniu Sklepu, wadach lub przerwach w jego funkcjonowaniu. Reklamację co do funkcjonowania Sklepu Klient może zgłaszać na adres e-mail Sprzedawcy – sklep@gigakarma.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. 
 3. Klient może złożyć reklamację co do funkcjonowania Sklepu w terminie 30 dni liczonych od dnia wystąpienia problemów w funkcjonowania Sklepu, wady lub przerwy w funkcjonowaniu. Reklamacje złożone po upływie powyższego terminu, Sprzedawca pozostawia bez rozpoznania, o czym informuje Klienta. Powyższe  nie pozbawia Klienta możliwości dochodzenia roszczeń wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa. 
 4. Składając reklamację co do funkcjonowania Sklepu, Klient powinien podać dane umożliwiające jego identyfikację, tj. imię, nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia przyczyny reklamacji. 
 5. Sprzedawca udzieli odpowiedzi na reklamację co do funkcjonowania Sklepu w terminie:
  1. 14 dni od jej otrzymania – w przypadku złożenia reklamacji przez Konsumenta
  2. 30 dni od dnia jej otrzymania – w przypadku złożenia reklamacji przez Klientów niebędących Konsumentami. 
 6. Każdy, kto uzna, że treść publikowana w Sklepie Internetowym narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, tajemnicę chronioną prawem, know-how lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu. W takim przypadku Sprzedawca niezwłocznie podejmuje działania mające na celu ustalenie istotnych okoliczności potencjalnego naruszenia i w razie powstania takiej konieczności usuwa treści będące przyczyną naruszenia. 

 

§ 13.  Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Przedsiębiorcę.
 2. Konsumentowi, który ucierpiał na skutek nieuczciwych praktyk handlowych, przysługuje roszczenie o odszkodowanie za poniesioną w związku z tymi praktykami szkodę, a także jest uprawniony do obniżenia ceny lub rozwiązania umowy. Powyższe nie pozbawia Konsumenta możliwości dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych. 
 3. Treść niniejszego Regulaminu może zostać w każdym czasie utrwalona poprzez  jego wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie ze Sklepu Internetowego. 
 4. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 5.  Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Ponadto Konsument może skorzystać z platformy internetowej systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 6. Sprzedawca może zmienić Regulamin w każdym czasie, przy czym wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu składania zamówienia. O każdej zmianie Regulaminu Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowej treści Regulaminu, przesyłając Klientowi drogą elektroniczną wiadomość zawierającą odnośnik do nowej treści Regulaminu.  Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania w Sklepie Internetowym.  W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23.06.2023 r.