1. Konsument ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia mu przesyłki.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się w dniu, w którym Konsument lub wskazana przez niego osoba trzecia, niebędąca podmiotem realizującym przesyłkę objął zamówiony Towar w posiadanie, a w przypadku, gdy Umowa sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od dnia objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części. 
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Konsument składa sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie może zostać złożone na formularzu, którego wzór został umieszczony na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: https://gigakarma.pl/content/11-odstapienia-od-umowy-zwroty. Do zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres e-mail Sprzedawcy  - sklep@gigakarma.pl 
 4. W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na wskazany poniżej adres przed upływem jego terminu. 
 5. Zwrotu Towaru Konsument powinien dokonać na adres współpracującej ze Sprzedawcą Hurtowni – Zoohurt Sp. z o.o., Kijewo 40, magazyn „J”, 63-000 Kijewo, dołączając wypełniony i podpisany przez Konsumenta formularz odstąpienia od umowy. 
 6. W wypadku odstąpienia Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. 
 7. Towar musi być zwrócony w stanie niezmienionym-nienoszącym śladów użytkowania. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zakupionego Towaru będące wynikiem korzystania z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 8. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
 9. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni roboczych od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży. Jeżeli Konsument wybrał inny, niż najtańszy, zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem ww. kwoty do chwili otrzymania Towarów z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 
 10. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 11. Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi, w odniesieniu do umowy, która dotyczy Towaru będącego rzeczą nieprefabrykowaną, wyprodukowaną według specyfikacji Konsumenta lub służącą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. 
 12. Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi, w odniesieniu do umowy, która dotyczy Towaru będącego rzeczą dostarczoną z zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu Towaru. 
 13. Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi, w odniesieniu do umów o świadczenie usługi dodatkowej, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany o tym, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo do odstąpienia od umowy. 
 14. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Formularz odstąpienia od umowy do pobrania tutaj -> FORMULARZ