Polityka Przetwarzania Danych Osobowych Sklepu Internetowego gigakarma.pl 

§ 1. Administrator danych osobowych 

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego gigakarma.pl jest Łukasz Gawin prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Tigred Łukasz Gawin, ul. Franciszka Zabłockiego 4 lok. 21, 80-287 Gdańsk, NIP: 5911689428, REGON: 388594326, zwany dalej Administratorem.
 2. Kontakt z Administratorem możliwy jest poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres sklep@gigakarma.pl lub telefoniczny pod numerem +48 609-233-123
 3. Dane osobowe zbierane przez Administratora pośrednictwem przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO. Administrator dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Sklep Internetowy.
 4. Administrator zbiera dane osobowe dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. 
 5. Dane osobowe przetwarzane są w przypadku: 
  1. rejestracji konta w Sklepie Internetowym, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem Podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest ich niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Prowadzenia Konta Klienta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
  2. składania zamówienia w Sklepie Internetowym, w celu wykonania umowy sprzedaży. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych jest ich niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz ciążące na Administratorze obowiązki prawne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
  3. zgłoszenia reklamacji oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy w celu realizacji tych zgłoszeń, tj. rozpatrzenia reklamacji lub obsługi zwrotu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ich niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz ciążące na Administratorze obowiązki prawne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
  4. subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter), w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest dobrowolnie wyrażona zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), wyrażona w momencie zapisania się na Newsletter. 
  5. zadania Sprzedawcy pytania lub zgłoszenia wątpliwości korzystania, w tym za pośrednictwem usługi Formularza kontaktowego zamieszczonego w Sklepie Internetowym w celu udzielenia odpowiedzi, tak aby zapewnić najwyższy poziom obsługi. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora w tym, aby udzielić klientom i użytkownikom pełnych informacji dotyczących zadanego pytania. 
  6. korzystania z usługi Możliwość publikowania opinii, w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawą prawna przetwarzania danych osobowych jest ich jest niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi zamieść opinię (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
  7. prowadzenia przez Sprzedawcę marketingu w celu promowania produktów i usług oferowanych przez Sprzedawcę oraz prezentowania promocji dopasowanych do zainteresowań Klienta. Podstawą  przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, określony wyraźnie w przepisach RODO (motyw 47 RODO.
 6. Podanie Administratorowi danych osobowych jest dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczenia usług za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta, zaś w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia Klienta.
 7. Jeżeli jest to niezbędne do zrealizowania zamówionych świadczeń lub rozwoju Administratora i ulepszania jego oferty, dane osobowe ujawnione mogą być innym podmiotom. Dane osobowe Klienta przekazywane są wyłącznie podmiotom, które świadczą na rzecz Administratora usługi związane z prowadzeniem Sklepu Internetowego, w szczególności hurtowniom, firmą przewozowym (kurierzy), podmiotom pośredniczącym w realizacji płatności, firmom świadczącym dla Administratora usługi IT, usług księgowych Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
 8. W każdym przypadku ujawnienia danych osobowych innym podmiotom, Administrator dokonuje tego w ramach obowiązujących przepisów.  Jeżeli współpracujący z Administratorem usługodawcy przetwarzają dane osobowe w jego imieniu, to muszą zapewnić gwarancję wdrożenia rozwiązań technicznych i organizacyjnych chroniących przekazane dane osobowe i spełniające wymogi RODO. 
 9. Dane osobowe mogą być udostępnione również na wyraźne żądanie organów państwowych uprawnionych do ich uzyskania , w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
 10. Dane osobowe przetwarzane są:
  1. przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana,
  2. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe przetwarzane przez okres realizacji umowy i jej rozliczenia. 
  3. w przypadku założenia Konta Klienta dane osobowe przetwarzane są do momentu usunięcia przez Klienta swojego Konta Klienta. 
  4. w przypadku prowadzenia ze Sprzedawcą korespondencji lub kontaktu telefonicznego dane osobowe przetwarzane będą do czasu udzielenia wszystkich niezbędnych wyjaśnień, 
  5. w przypadku przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych dane przetwarzane są do momentu wniesienia przez Klienta sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych. 
 11. Administrator może przechowywać dane osobowe po wskazanych w ust. 9 okresach jeżeli zobowiązują go do tego przepisy prawa (np. przepisy podatkowe, przepisy o rachunkowości, przepisy dot. odpowiedzialności Sprzedawcy za zgodność towaru z umową), lub dane te mogą być dla Administratora niezbędne do wykazania zgodności z prawem działania lub nie minął jeszcze termin przedawnienia roszczeń Klienta.
 12. Osoba której dane dotyczą ma prawo do:
  1. dostępu do danych,
  2. sprostowania danych,
  3. cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem. 
  4. zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 
  5. usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) 
  6. graniczenia przetwarzania danych,.
  7. przeniesienia danych do innego administratora danych. 
  8. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.
 13. Prawo do zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w ust. 13 lit. d przysługuje osobie, której dane dotyczą, jeżeli ze względu na swoją szczególną sytuację osoba ta nie chce, aby Administrator przetwarzał dane osobowe w określonym celu wynikającym z jego prawnie uzasadnionych interesów. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu, Administrator nie będzie przetwarzał danych osobowych w celu, którego dotyczył zgłoszony sprzeciw. W niektórych sytuacjach Administrator może mieć prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych osobowych, które będą miały pierwszeństwo wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą. W niektórych przypadkach przetwarzanie danych osobowych może być również niezbędne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W takich przypadkach Administrator nie będzie uwzględniał złożonego sprzeciwu. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, osoba, której dane dotyczą nie musi uzasadniać sprzeciwu – będzie on w każdym przypadku uwzględniony. 
 14. Przy prowadzeniu Sklepu Internetowego Administrator korzysta z narzędzi dostarczonych przez podmioty, których siedziby znajdują się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, a niektórzy z dostawców usług mogą przechowywać dane osobowe poza ww. terytorium, np. Google. W przypadkach, w których mogłoby dochodzić do przekazywania danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, będzie się to odbywać wyłącznie do krajów, co do których Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą, że zapewniają one odpowiedni stopień ochrony, a w razie braku ww. decyzji – po zapewnieniu odpowiednich zabezpieczeń i pod warunkiem, że obowiązują egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą, i skuteczne środki ochrony prawnej, w tym poprzez zawarcie z podmiotem, do któremu dane mają być przekazane standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisje Europejską, wyposażonych w dodatkowe środki zabezpieczające – o ile zajdzie taka konieczność. 
 15. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych należy skontaktować się z Administratorem przesyłając wiadomość e-mail na adres sklep@gigakarma.pl